Cestovné doklady

Cestovné doklady

Cestovné doklady občanov EÚ

Ako  občan EÚ sa pri cestovaní z jedného štátu schengenského priestoru do druhého nemusíte na hraniciach preukazovať svojím občianskym preukazom ani pasom.

Aj keď vnútri schengenského priestoru nepotrebujete pas, naďalej vám odporúčame, aby ste vždy mali so sebou svoj občiansky preukaz alebo pas, ktoré slúžia na preukázanie totožnosti (napríklad, ak vás zastaví policajná hliadka, pri nástupe do lietadla atď.). Schengenské krajiny EÚ môžu prijať vnútroštátne pravidlá, na základe ktorých musíte mať pri sebe potvrdenia a doklady, ak ste sa na ich území.

Vodičské preukazy, poštové, bankové a daňové karty sa nepovažujú za platný cestovný doklad alebo doklad totožnosti, a teda nepostačujú na preukázanie totožnosti.

Schengenský priestor, v ktorom nie sú hraničné kontroly, tvoria:

Rakúsko

Maďarsko

Nórsko

Belgicko

Island

Poľsko

Česká republika

Taliansko

Portugalsko

Dánsko

Lotyšsko

Slovensko

Estónsko

Lichtenštajnsko

Slovinsko

Fínsko

Litva

Španielsko

Francúzsko

Luxembursko

Švédsko

Nemecko

Malta

Švajčiarsko

Grécko

Holandsko

 

Pri cestách do Bulharska, na Cyprus, do Chorvátska, Írska, Rumunska a Spojeného kráľovstva a späť však na hraniciach naďalej musíte predložiť platný preukaz totožnosti alebo pas. Tieto krajiny, hoci sú členmi EÚ, nepatria do schengenského priestoru bez hraničných kontrol. Pred cestou si preverte, aké doklady potrebujete na vycestovanie zo svojej krajiny a na vstup do krajiny EÚ mimo schengenského priestoru, ktorú plánujete navštíviť.

Keďže neexistujú pravidlá EÚ, ktoré upravujú cestovanie bez platných cestovných dokladov, podmienky a postupy sa odlišujú v jednotlivých krajinách (a môžu sa meniť bez upozornenia). Ak ste sa už vydali na cestu a:

  • ste v EÚ, najskôr by ste sa mali obrátiť na konzulát alebo veľvyslanectvo svojej krajiny;
  • ak ste mimo EÚ, kde vaša krajina nemá konzulát ani veľvyslanectvo, máte právo na konzulárnu ochranu od ktorejkoľvek inej krajiny EÚ.

Majte na pamäti, že aj keď je v niektorých krajinách povolené opustiť alebo vstúpiť na ich územie bez platného cestovného dokladu, je možné, že ho budete stále potrebovať v krajinách, cez ktoré prechádzate.

Doklady pre maloletých

Okrem povinnosti mať vlastný pas alebo občiansky preukaz, každé dieťa, ktoré cestuje:

  • bez sprievodu alebo
  • s dospelou osobou, ktorá nie je jeho zákonným zástupcom alebo
  • len s jedným z rodičov,

môže potrebovať osobitný (úradný) dokument, ktorý ho oprávňuje cestovať bez rodičov, dokument podpísaný rodičmi, poprípade druhým rodičom alebo zákonným zástupcom.

Neexistujú nijaké pravidlá EÚ, ktoré by upravovali túto oblasť, a každá krajina EÚ rozhoduje o tom, či bude alebo nebude vyžadovať takéto dokumenty. Pred tým, ako dieťa vycestuje, si overte požiadavky krajiny, do alebo z ktorej cestujete.