Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

DOPRAVA: 

Autobusová doprava 

 • Preprava je zabezpečená z jednotlivých nástupných miest na území SR do prístupnej blízkosti konkrétnych ubytovacích zariadení. Rôzne nástupné miesta sú doplnkovou službou a sú spoplatnené. V prípade nízkeho počtu cestujúcich z jedného nástupného miesta môže byť takéto nástupné miesto zrušené a klientom je ponúknuté náhradné miesto nástupu a to i v krátkej dobe pred odchodom.
 • V mieste pobytu sa môže stať, že autobus sa kvôli miestnym podmienkam nedostane až do bezprostrednej blízkosti daného ubytovacieho zariadenia – klienti sú však vždy dopravení do miesta čo najbližšie, tak aby ubytovacie zariadeni bolo dostupné pešo. 
 • Pri autobusovej doprave je možné zakúpiť miestenku, ktorá garantuje miesto v prednej (resp. v zadnej) časti autobusu – nakoľko sa však doprava realizuje viacerými typmi autobusov, nie je možné garantovať presné číslo sedadla.
 • Každý cestujúci (vrátane malých detí) musí mať v autobuse vlastné sedadlo. 
 • Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k presmerovaniu trasy i v zahraničí.
 • Ak si to vyžadujú prevádzkové podmienky alebo pri kyvadlovej doprave s menšou obsadenosťou môže byť doprava zabezpečená autobusom rovnakej kategórie s nižším počtom sedadiel alebo kvalitným mikrobusom. V prípade uskutočnenia dopravy mikrobusom obdržia klienti vopred túto informáciu v Pokynoch na cestu a nevzniká im nárok na stornovanie zájazdu bez stornopoplatkov resp. na náhradu cestovného. Z dôvodu optimalizácie dopravy a vyťaženia autobusov môže byť v niektorých termínoch doprava zaisťovaná v spolupráci s inými cestovnými kanceláriami.
 • Pri kyvadlovej doprave je príchod do niektorých letovísk v skorých ranných hodinách, zväčša aj skôr ako je pracovná doba miestnych agentúr, ktoré klientov ubytovávajú. 
 • Cestovná kancelária nezodpovedá za plynulosť cestnej premávky na Slovensku ani v zahraničí. Počas prepravy dopravca dodržuje medzinárodné zmluvy a dohovory.

 Letecká doprava 

 • Leteckú dopravu zabezpečuje letecký dopravca, ktorý má prevádzkovú licenciu udelenú členským štátom Spoločenstva.
 • Odletovými miestami budú ťažiskovo pre všetky destinácie letiská Bratislava a Košice, pre niektoré destinácie aj letiská Poprad a Sliač. Odporúčame cestujúcim pred nástupom na dovolenku sledovať aj oficiálne stránky príslušného letiska, z ktorého je zabezpečovaný ich odlet na dovolenku.
 • Nie je výnimkou, že v dôsledku nepriaznivých letových podmienok alebo preplnením letových koridorov dochádza k posunu alebo zmene času letov. Preto čas príletu/odletu publikovaný v Pokynoch zájazdu je uvedený ako orientačný.
 • CK si vyhradzuje vo výnimočných alebo v mimoriadnych prípadoch realizovať zmeny miesta odletu a príletu, trasy letu, realizácie a zmeny miesta medzipristátia, leteckej spoločnosti, typu lietadla a letového plánu.Vo výnimočných alebo mimoriadnych situáciach može dôjsť aj k zmene spôsobu prepravy klientov a zabezpečeniu prepravy kombinovaným spôsobom. 
 • Prvý a posledný deň leteckých zájazdov je určený na prepravu do/z miesta dovolenkového pobytu, a nie na samotnú dovolenku. V prípade realizácie letu v skorých ranných hodinách posledného dňa leteckého zájazdu je check out z hotelového zariadenia a transfer nutný realizovať počas poslednej noci ubytovania.
 • Letové časy a letový plán primárne určuje letecká spoločnosť s prihliadnutím na pravidelné linky a ostatné prioritné lety, pričom CK nevie pridelené časy ovplyvniť.
 • Môže sa stať, že dôjde vo výnimočných situáciách k zmene odletových časov alebo k dlhšiemu meškaniu lietadla. V mimoriadnych prípadoch meškania letov môže nastať situácia, že klienti odletia do dovolenkovej destinácie až na druhý deň pobytu. Tieto skutočnosti však nemôže žiadna cestovná kancelária ovplyvniť ani predpokladať, sú spôsobené okrem počasia a technických problémov hlavne preplnenosťou vzdušných koridorov, a to najmä pri charterových letoch v hlavnej sezóne. Logistika a jednotlivé úkony súvisiace s realizáciou medzipristátia sú realizované podľa pokynov leteckej spoločnosti a CK ich nedokáže ovplyvniť. Všetky zmeny sú realizované s dôrazom na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti pasažierov. O prípadných zmenách sa budeme snažiť vopred Vás informovať. Preto Vám pri plánovaní fixných prípojov, obchodných termínov, služobných ciest, dôležitých stretnutí a pod. pri nástupe na dovolenku, resp. pri návrate z dovolenky odporúčame rátať aj s možnosťou zmeny prípadne oneskorenia letu. Ubezpečujeme Vás, že CK sa v maximálnej miere usiluje vylúčiť podobné zmeny, resp. rušivé vplyvy, a preto Vás v prípade zmeny odletových časov alebo meškania letu láskavo žiadame o pochopenie.
 • V cene každého leteckého zájazdu je zahrnutá aj spiatočná letenka v ekonomickej triede. Letenky majú pri zabezpečení charterovej prepravy v súčasnosti charakter elektronickej letenky. Zoznam klientov príslušného letu je nahlasovaný leteckej spoločnosti a príslušnému letisku priamo cestovnou kanceláriou formou hromadného zoznamu cestujúcich príslušného letu. Z uvedeného dôvodu nie je pre vybavenie klientov a vystavenie palubnej vstupenky potrebná letenka v papierovej forme. Ak bude papierová forma letenky pri niektorých zabezpečovaných letoch nevyhnutná, budete o uvedenej skutočnosti vopred informovaní a bude Vám včas odovzdaná. Upozorňujeme klientov, že rezervácia miest v lietadle je príplatkovou službou a odporúčame informovať sa o možnostiach a cenách pred zakúpením Vašej dovolenky na našich predajných miestach. Štandardne sa prideľovanie miest v lietadle realizuje pri kontrolnom pulte (check in) príslušnej leteckej spoločnosti v závislosti od času zaregistrovania sa a rešpektovaní bezpečnostných pravidiel pre obsadzovanie sedadiel v lietadle. Čím neskôr sa však dostavíte na odbavenie, tým je menšia šanca, že budete usadení podľa vašich predstáv. Upozorňujeme klientov, aby si bezodkladne skontrolovali vystavené palubné vstupenky a batožinové lístky a prípadné reklamácie riešili okamžite pri kontrolnom pulte. Starostlivo uchovajte palubnú vstupenku a batožinový lístok, ktoré sú nevyhnutné pre identifikáciu omeškanej alebo stratenej batožiny. Svoje požiadavky na zohľadnenie pridelenia sedadiel zo zdravotných dôvodov prípadne iného opodstatneného dôvodu oznamujte pri kontrolnom pulte pred vystavením palubnej vstupenky. Odporúčame rešpektovať odovzdané Pokyny na zájazd, kde je presne uvedený čas (štandardne 120 minút), kedy sa pred plánovaným odletom treba dostaviť na letisko. V prípade oneskorenia alebo omeškania klienta, CK nezodpovedá za vzniknuté komplikácie a klient nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani v prípade nevycestovania. Po registrácii (chceck in) absolvujete pasovú a colnú kontrolu, kde opäť predložíte cestovný doklad a palubnú vstupenku. Po absolvovaní pasovej a colnej kontroly už nie je možné opustiť odletovú halu. Check in sa uzatvára najneskôr 45 minút pred odletom. Po uzatvorení odbavenia nie je v kompetencii obsluhujúceho personálu, ani reprezentanta CK vybaviť pripustenie na let prípadných oneskorencov, odporúčame preto dodržiavať určený čas príchodu na letisko. 
 • O aktuálnych organizačných pokynoch týkajúcich sa odletu z destinácie Vás bude informovať náš zástupca v mieste pobytu najneskôr deň pred plánovaným odletom formou oznamu spravidla na informačnej tabuli vo Vašom hoteli. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri prílete pred opustením príletovej haly letiska a po prekročení pasovej kontroly pri odlete z destinácie nie je povolená prítomnosť nášho zástupcu. Na týchto miestach je potrebné rešpektovať pokyny letiskového personálu.
 • Cestujúci je povinný preukázať sa svojim cestovným dokladom pred a po absolvovaní registrácie pokiaľ je k tomu vyzvaný pracovníkom dopravcu alebo letiska. Počas letu sú pre pasažiera záväzné pokyny palubného personálu a kapitána lietadla. Zároveň upozorňujeme na dodržiavanie zákazu fajčenia a používania elektronických zariadení na palube lietadla.
 • TRANSFERY: Po prílete do cieľového letiska príslušnej destinácie organizujú reprezentanti našej CK autobusové transfery do jednotlivých letovísk. V príletovej hale alebo v mieste na tom určenom Vás pod viditeľným označením CK budú očakávať naši zástupcovia, u ktorých je nevyhnutné sa bezodkladne prihlásiť. Akékoľvek zdržanie a problémy, ktoré sa vyskytnú bezprostredne po prílete je nutné okamžite konzultovať a organizovať v kontakte s avizovaným zástupcom. V prípade príchodu menšej skupiny, je zabezpečený minibus, auto alebo taxi. Dlžka transferu závisí od vzdialenosti strediska od príletového letiska, avšak predpokladané časy transferov sú orientačné, ich realizácia závisí najmä od hustoty cestnej premávky, stavu cestnej infraštruktúry, počtu a rozvozu klientov do viacerých hotelov a pod. Pri transferoch je nevyhnutné realizovať bezpečnostné prestávky vodiča. Každý účastník zájazdu zodpovedá sám za svoju batožinu, odporúčame presvedčiť sa, že bola naložená/vyložená do/z dopravného prostriedku. Počas transferu Vám naši zástupcovia spravidla poskytnú základné informácie týkajúce sa organizácie Vášho pobytu. Transfery sú organizované a zabezpečované v spolupráci s miestnymi zmluvnými partnermi. Vzhľadom na skutočnosť, že naši zástupcovia resp. delegáti majú na starosti viac ubytovacích zariadení, nemusia byť prítomní pri ubytovaní v každom ubytovacom zariadení pri Vašom príchode, budú Vám však v maximálnej miere nápomocní a poskytnú Vám všetky potrebné informácie. V prípade potreby ich neváhajte kontaktovať na oznámenom telefónnom čísle.

Vlastná doprava

 • Klient využívajúci vlastnú dopravu sám zodpovedá za dodržanie času nástupu na ubytovanie a teda aj čerpania zaplatených služieb.
 • Pri plánovaní cesty počítajte s tým, že nástup na ubytovanie je možný spravidla až v skorých popoludňajších hodinách a ubytovacie kapacity je potrebné pri odchode uvoľniť ráno.
 • Cestovná kancelária nezodpovedá za výber trasy ani dopravnú situáciu počas cesty. Možnosť bezplatného parkovania, resp. ceny za parkovacie miesta sú uvedené v popisoch zájazdov.
 • Informácie o presných časoch nástupu a tiež o odporúčaných trasách do jednotlivých destinácií obdrží klient v Pokynoch pred odchodom na zájazd.

UBYTOVANIE:

V súvislosti s ubytovaním sa stretávame s niekoľkými druhmi ubytovacích zariadení a typmi ubytovania. Ubytovacie zariadenia môžu patriť do rôznych kategórií, označených tzv. hviezdičkami – táto kategorizácia vždy vychádza zo zvyklostí a legislatívy jednotlivých krajín (štandard *** v Chorvátsku je iný ako *** v Egypte) a aj v rámci jednej krajiny a jednej kategórie môžu byť medzi ubytovacími zariadeniami značné rozdiely. Venujte preto pozornosť aj hodnoteniu jednotlivých zariadení cestovnými kanceláriami, prípadne sa pred objednávkou pýtajte na podrobnosti, ktoré sú pri ubytovaní pre Vás dôležité - radi ich pre Vás overíme, aby ste s vybraným ubytovaním boli skutočne spokojní.

Formy ubytovania:

 • Dvojlôžková izba: izba s dvomi pevnými lôžkami (oddelené, resp. manželská posteľ) spravidla s možnosťou 1, príp. 2 prísteliek (označenie ako 2+0, 2+1, 2+2; prvé čislo značí počet pevných lôžok a druhé počet prístelok). Prístelka nemusí byť iba napríklad rozťahovacie kreslo ale aj pevné lôžko môže byť považované za prístelku.
 • Jednolôžková izba: izba s 1 lôžkom alebo 2-lôžková izba s jedným neobsadeným lôžkom (podľa hotelovej kapacity) väčšinou bez balkóna. 
 • Rodinná izba: jedna väčšia, resp. dve navzájom prepojené izby (čiastočne alebo úplne oddelené) s vlastným sociálnym zariadením. 
 • Štúdio: jedna miestnosť s kuchynským kútom a pevnými lôžkami, s možnosťou umiestnenia jednej, dvoch výnimočne aj troch prísteliek, s vlastným sociálnym zariadením. 
 • Apartmán: minimálne dve oddelené miestnosti s vyčlenenou kuchynkou, resp. kuch. kútom (prípadne jedna spálňa s dvomi lôžkami a obývacia izba s rozkladacím gaučom), s pevnými lôžkami a možnosťou umiestnenia prístelky, s vlastným sociálnym zariadením. 
 • Hotelový apartmán: spravidla ide o dve oddelené miestnosti, zvyčajne s pevnými lôžkami a možnosťou umiestniť prístelky. 
 • Suita: priestranejšie alebo komfortnejšie nadštandardné hotelové izby, spravidla dve navzájom prepojené miestnosti. 
 • Bungalov, vilka: samostatné ubytovacie objekty s izbami hotelového typu, pričom stravovanie a ostatné služby sú zvyčajne zabezpečené v centrálnej budove alebo v hoteli.

STRAVOVANIE:

Typ, resp. forma stravovania sú uvedené v popise každého hotela. Stravovanie sa uskutočňuje podľa noriem príslušnej krajiny. V hoteloch sa varia väčšinou medzinárodné jedlá obohatené o miestne gastronomické špeciality. Rozsah, sortiment a kvalita stravy je daná zvyklosťami krajiny, úrovňou, triedou a cenou ubytovacieho zariadenia.

Formy stravovania:

 • Polpenzia: raňajky a večere v ubytovacom zariadení (ak nie je vedené inak, nápoje k večeri sa spravidla platia). 
 • Plná penzia: raňajky, obedy a večere v ubytovacom zariadení (ak nie je uvedené inak, nápoje k obedu a večeri sa platia). 
 • All inclusive: plná penzia formou švédskych/bufetových stolov, nealkoholické, prípadne alkoholické nápoje miestneho pôvodu pokiaľ nie je uvedené inak. Program all inclusive obvykle zahŕňa aj športové aktivity, animácie a ďalšie hotelové služby, úroveň sa však môže líšiť v závislosti od kategórie a cenových relácií hotela. 
 • All inclusive light: ako all inclusive, avšak nápoje sú podávané iba počas podávania jedál.
 • Bufetové/Švédske stoly: samoobslužná forma výberu jedál s ponukou studenej a teplej kuchyne, kde pestrosť ponuky závisí od kategórie, triedy a cenovej relácie ubytovacieho zariadenia.

 CENY ZÁJAZDOV:

 • Presný popis služieb obsiahnutých v cenách jednotlivých zájazdov nájdete pri jednotlivých ponukách. Pre potreby výpočtu ceny sa najskôr obsadzujú základné lôžka, následne až prístelky, pokiaľ nie je uvedené inak. Odporúčame Vám cenu Vami objednaných služieb vrátane uplatnených zliav podrobne skontrolovať pred podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Kompletný cenník príplatkových ubytovacích služieb poskytovaných hotelovým zariadením nájdete na našej internetovej stránke pri špecifikácii dotknutého zariadenia.
 • Neoddeliteľnou súčasťou ceny zájazdu je povinný servisný poplatok a prípadné vízové poplatky a pobytové taxy (miestne turistické dane vyberané priamo hotelom v mieste pobytu o aktuálnej výške ktorých Vás budeme informovať v Pokynoch k zájazdu), ktoré nie sú zahrnuté v základných katalógových cenách za jednotlivé služby. Súčasťou povinného servisného poplatku sú letiskové poplatky, emisný príplatok, bezpečnostná taxa, transfer, poplatky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy. 
 • Dokladom o zakúpení zájazdu je platná Zmluva o obstaraní zájazdu, ktorej súčasťou je doklad o povinnom poistení pre prípad úpadku CK a o komplexnom cestovnom poistení (ak ste ho uzatvorili prostredníctvom našej CK) a doklad o zaplatení celkovej ceny zájazdu.

POISTENIE: CK Stefi je poistená v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr č. 281/2001 Z.z. pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v poisťovni Union. Garančný list je súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu. Pri kúpe zájazdu si v CK Stefi môžete tiež zakúpiť komplexné cestovné poistenie poisťovne Union. Bližšie informácie o rozsahu poistenia a cenách nájdete TU.